Videooplæg, spørgsmål og svar samt materiale er klar fra webinaret

 

 

 

 

 

 

Erfaringerne med nødfjernundervisningen på landets gymnasier (stx, hhx og htx) og erhvervsuddannelser under coronanedlukningen blev af eVidenCenter og Tænketanken DEA undersøgt i perioden 27. april til 8. maj 2020. Undersøgelsens resultater blev præsenteret på et webinar den 10. juni og er nu tilgængelige for alle på http://fjernundervisningstemperatur.dk.

Rapport om fjernundervisningen

Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet stor omstillingsparathed og en massiv indsats fra lærere, skoler, elever og forældre. Men undervisningen har været mere ensformig, og elever har haft et lavere læringsudbytte. En mindre gruppe elever trives under fjernundervisningen, mens mange har kæmpet med skolearbejdet og motivationen – og det gælder særligt de fagligt svageste elever. Det fremgår af en netop afsluttet undersøgelse, der har fået besvarelser fra mere end 12.000 elever og knap 1.900 lærere på ungdomsuddannelserne.

Læs sammenfatningen her.

Hent rapporten her.

Hent en kort opsummering her.

Webinar 10/6: Erfaringer med fjernundervisning på ungdomsuddannelserne

Udbruddet af coronavirus kastede i marts uddannelsesinstitutionerne ud i med kort varsel at skulle gennemføre al undervisning som digital fjernundervisning. Tænketanken DEA og eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring har taget temperaturen på fjernundervisningen med særligt fokus på, hvad skoler kan lære af erfaringerne under nedlukningen.

Vi inviterer til webinar, hvor du får serveret undersøgelsens hovedbudskaber og centrale fund. Du kan høre skolelederes perspektiver på undersøgelsen, deres overvejelser om opfølgning, og du får mulighed for at stille spørgsmål til rapporten.

Webinaret afholdes den 10. juni kl. 12.30-14.30.

Tilmelding her.

Nødundervisning går ud over elever og lærere på landets gymnasier og erhvervsskoler

Det er hovedkonklusionen fra den rundspørge Tænketanken DEA og eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring sammen har lavet blandt elever og lærere fra knap 70 gymnasier og erhvervsskoler for at afdække deres erfaringer med fjernundervisning under corona-nedlukningen. I alt har godt 12.600 elever og næsten 1.725 lærere deltaget i undersøgelsen. Trods dalende motivation og trivsel hos både elever og lærere peger rundspørgen også på nogle spændende perspektiver, som kan øge kvaliteten af digital læring og online læring på skolerne. Den første egentlige rapport kommer i starten af juni.

Se nogle foreløbige resultater HER (pdf).

Hvordan er den aktuelle fjernundervisningstemperatur!

Gymnasier, Erhvervsskoler, VUC mv inviteres til at medvirke til at tage temperaturen på den aktuelle fjernundervisning på ungdoms- og voksenuddannelser?

Uddannelsesinstitutionerne er i den aktuelle sundhedskrise kastet ud i med kort varsel at skulle gennemføre al undervisning online (fjernundervisning). Mange har slet ikke været klar til det, mens andre har kunnet udvide den aktivitet, der allerede var i gang. Det har formentlig givet både knubs og værdifulde erfaringer, som det er væsentligt at afdække, så uddannelsesinstitutionerne dels kan ruste sig til en evt. ny situation af samme karakter og dels kan fortsætte det strategiske arbejde med de læringsmæssige, kompetencemæssige og ledelsesmæssige udfordringer og potentialer, som den nuværende situation åbner for et indblik i, når uddannelse skal gennemføres digitalt.

Det er væsentligt at afdække erfaringerne, mens de er helt aktuelle. Derved fås det tætteste indblik i den faktiske undervisningssituation, som den gennemføres under krisen.

DEA og eVidenCenter står bag

Derfor har Tænketanken DEA sammen med eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse med henblik på dette. Målgruppen for undersøgelsen er afgrænset til ungdomsuddannelserne samt voksenuddannelserne på samme niveau. Deltagelse er gratis og alle deltagende skoler får adgang til en rapport med landsdækkende resultater samt web-baserede rapporter med egen skoles resultater.

Undersøgelsens formål er etablere et grundlag, der kan ruste institutionerne til en lignende fremtidig situation, dels bidrage til det pågående arbejde med at udvikle digital undervisning.

Undersøgelsen skal afdække udfordringer og potentialer i den aktuelle situation, hvor undervisningen udelukkende har kunnet gennemføres digitalt. Hvad er gået tabt, og hvad er vundet i forhold til elevernes læring og lærernes undervisning? Og hvilke lærings- og ledelsesmæssige opgaver følger af dette – både i forhold til en evt. ny tilsvarende situation og generelt i forhold til anvendelse af digital læring?

Web-baseret undersøgelse blandt elever og lærere

Undersøgelsen gennemføres i spørgeskemasystemet @venQuest, der er udviklet og driftes af @ventures, der er Aarhus Business Colleges Udviklingsafdeling. Langt de fleste skoler kender allerede systemet, da det anvendes til an lang række andre målinger på ungdomsuddannelserne (elevtrivsel, medarbejdertilfredshed, undervisningsevaluering, APV mv.).

Spørgerammen er kvalitetssikret af Lektor Ph.d. Bent B. Andersen fra DPU, Aarhus Universitet.

Undersøgelsen omfatter et elevskema og et lærerskema, der tilgås på adressen http://fjernundervisningstemperatur.dk eller http://futemp.dk. Skemaet besvares med anvendelse af UNI-Login, så svarpersonernes institutionstilhør kan registreres. Derved opnås bl.a. at undersøgelsens resultater kan stilles til rådighed for de deltagende institutioner på institutionsniveau.

Fuldstændig anonym undersøgelse

UNI-Login anvendes alene til validering af personen og dennes rolle. Der bliver ikke registreret personhenførbare informationer i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet (UNI-Login gemmes således ikke sammen med besvarelsen).  Derfor er det heller ikke nødvendigt at indgå databehandleraftaler med institutionerne.

Praktiske oplysninger

Det vil være muligt for den enkelte institution at supplere den generelle undersøgelse med institutionsspecifikke tillægsspørgsmål mod betaling af kr. 2.000 excl. moms til eVidenCenter for at dække centerets tidsforbrug ifm. de ekstra spørgsmål (op til 20 ekstra spørgsmål).

Undersøgelsens samlede resultater afrapporteres som en kommenteret landsrapportering, opdelt på uddannelsesområder, hvor det er relevant.

Skoler, der er interesseret i at deltage i undersøgelsen, bedes hurtigst muligt og senest den 20. april 2020 oplyse institutionsnr., skolens kontaktperson (navn og e-mail) på undersøgelsen samt evt. interesse i supplerende spørgsmål til konsulenter@evidencenter.dk.

Tidsplan:

20. april Spørgeskemaet udsendes til orientering til de, der har tilkendegivet interesse for undersøgelsen.
22. april Frist for aflevering af evt. supplerende spørgsmål
27. april Dataindsamling starter på http://fjernundervisningstemperatur.dk eller http://futemp.dk
8. maj Dataindsamling slutter
8. maj Skolespecifikke rapporter kan trækkes på http://fjernundervisningstemperatur.dk eller http://futemp.dk
1. juni Kommenteret landsdækkende rapport udsendes

 

Med de bedste håb for fremtiden!

Venlig hilsen

Michael Lund-Larsen                Stina Vrang Elias
Centerchef                                  Administrerende direktør
eVidenCenter                             Tænketanken DEA

Program for digital konference

Konferencen finder sted:

den 30. april 2020 kl. 9.00-15.00, gratis deltagelse

 

Få inspiration og forskellige konkrete bud på, hvordan du kan undervisningsdifferentiere med it.
Konferencen er afslutningen på et projekt på tværs af syv erhvervsskoler, hvor der er udviklet 22 undervisningsforløb, alle med fokus på differentiering. De væsentligste erfaringer herfra stiller vi til rådighed. Det foregår digitalt via Adobe Connect, og vi sender et link ud til dig.

Så ingen transport, men husk selv kaffe og kage 😊

Klik ind, se, hør og bidrag gerne selv om e-læringsforløb med fokus på differentiering.

Der er praksiserfaringer fra undervisere, der har udviklet, afprøvet og evalueret nye didaktiske e-læringsforløb med fokus på differentiering.  Der er et forskningsperspektiv, og der er en dugfrisk erfaringsopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Hvert oplæg begynder med billede og lyd i form af en video af cirka fem minutters varighed, hvor:

  1. intentionerne bliver formidlet
  2. det didaktiske design visualiseres
  3. eleverne fra skolerne kommer til orde og vurderer deres udbytte
  4. underviseren formidler de væsentligste resultater og refleksioner

Derefter uddyber underviseren, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Sideløbende med de seks oplæg vil der være mulighed for at bidrage med ideer, holdninger og relevante links i et fælles forum.

Kl. 9:00   INDLEDNING

Indledning og kort oplæg ved e-læringskonsulent Mads Vesterager Madsen – eVidenCenter.

Differentiering med it – Intentioner – vigtigste erfaringer
Hvordan kan e-læringsforløb adressere det udtalte behov for differentiering på erhvervsskolerne? Definition på differentiering, en vifte af muligheder, projektets intentioner og vigtigste erfaringer.

Kl. 9:30   FORSKNINGSPERSPEKTIV

Sammenhængen mellem læringsudbytte, differentiering og anvendelse af digitale platforme – nyt fra forskningen.

Forsker Bent B. Andresen – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

Der findes efterhånden en omfattende forskningsbaseret viden om, hvad der har størst indflydelse på deltagernes læringsudbytte i den digitale tidsalder. Det omfatter viden om differentiering i individualiserede forløb og differentiering gennem undervisnings­differentiering – og om forskel på læringsudbyttet. Almindeligvis kan det være vanskeligt at gennemføre undervisningsdifferentiering, hvis et lærings­forløb er organiseret som fremmøde på bestemte steder og tidspunkter. Til gengæld er det lettere at praktisere, hvis deltagerne anvender en digital platform, og forløbet er organiseret som blended learning.

Kl. 10:10   PRAKSISERFARINGER:   Differentiering, faglige videoer, QR-koder og målrettet feedback

Undervisere Jens Peter Smed Nielsen og Jette Østergaard fra Skjern Tekniske Skole demonstrerer, hvordan man på Skjern Tekniske Skole bruger videooptagelser – både i grundfagene og i værkstederne – til undervisningsdifferentiering og målrettet feedback til den enkelte elev.

De kommer desuden ind på, hvordan de videndeler brug af videooptagelser med deres kollegaer.

Kl. 10:50   PRAKSISERFARINGER:   Differentiering gennem læringspræferencer

It-pædagogisk vejleder Lars Ringgard Kristensen – Aalborg Handelsskole.

Om erfaringer med at tilbyde eleverne i skolens åbne læringscenter tre forskellige veje til læring: En konstruktivistisk, en instruktivistisk og en socialkonstruktivistisk. Hvordan evaluerer eleverne og underviseren forløb og læringspotentiale?

Kl. 11:30-12:00   FROKOST

Tid til at indtage frokosten – Hjemme eller på arbejde? Vanskeligt at afgøre i disse Coronatider.

Kl. 12:00   PRAKSISERFARINGER:   Fra tavleunderviser til vejleder og facilitator, tests og tjeklister

Vejen fra tavleunderviser til vejleder og facilitator – og om tests, tjeklister og vejledende løsninger til it-differentiering – undervisere Christian Romby Poulsen og Anders Bolund Larsen – Aarhus Business College.

Christian anvender nu et online fjernundervisningsforløb i matematik C EUX i sin tilstedeværelses-undervisning. Undervisningen er omlagt fra tavleundervisning til selvstudie med vejledning bl.a. gennem instruktionsvideoer og selvrettende, digitale tests. Hvad er elevernes pædagogiske og faglige udbytte af den ændrede undervisningsform og de medfølgende differentieringsmuligheder? Hør elevernes refleksioner og underviserens erfaringer med den nye underviserrolle og frigørelse af underviserressourcer.

Kl. 12:50   PRAKSISERFARINGER:   Flipped Classroom, differentiering og øget individuel vejledning

Underviser Linda Fager Hansen fra Dalum Landbrugsskole fortæller om Flipped Classroom, differentiering og øget individuel vejledning på landbrugets lederuddannelse.

Hvordan skabes der en rød tråd mellem studietid og tilstedeværelsestimer? Hvordan understøtter man, at de studerende uanset forudsætninger møder forberedte op til undervisningen? Hvordan skabes der tid og rum for individuel vejledning? Hvordan skabes der plads til virkelighedsnære cases og dermed sammenhæng mellem virkelighed og undervisning? Hør om planlægning, it-værktøjer, udfordringer, fokus og refleksioner.

Kl. 13:30   VIDENSOPSAMLING

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) – seniorkonsulent Anne Katrine Kamstrup

Vidensopsamling af et projekt om it som pædagogisk værktøj til undervisningsdifferentiering. Desuden hører vi dugfriske resultater fra EVA’s igangværende undersøgelse af brug af it i undervisningen på EUD, om pædagogiske overvejelser og lærernes digitale kompetencer.

Kl. 14:15   OPSAMLING PÅ DAGEN

Vi vil samle op på hovedpointerne fra oplæggene og de væsentligste perspektiver fra jeres bidrag i det fælles forum.

 

Seminar d. 26. september. Programmet fokuserer på praktiske erfaringer med e-læring

Oplæg fra seminar om praktiske erfaringer fra udvikling og beskrivelse af e-læringsforløb til certificering.

Slides fra dagen findes her.

eVidencenter på Danmarks Læringsfestival 2019

Ny certificering af e-læringsforløb

Certificering af e-læringsforløb er en frivillig certificering for uddannelsesinstitutioner, der udbyder delforløb af ungdoms-, efter- eller voksenuddannelse som e-læring. Certificeringen sikrer en velbegrundet og konsistent tilrettelæggelse af kurser og undervisningsforløb baseret på e-­læring i forhold til målgruppe og læringsudbytte.

14 erhvervsskoler har i det sidste halve år gennemført en certificering, der i første omgang har resulteret i at 23 e-læringsforløb har opnået e-læringscertifikatet.

Når et e-læringsforløb bærer certifikatet [Certificeret e-læringsforløb] betyder det, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

Et certificeret e-læringsforløb er planlagt, så det:

  1. udnytter tid og sted meningsfuldt
  2. tager udgangspunkt i det, deltagerne kan inden og skal kunne efter forløbet, så deltagerne lærer bedst muligt
  3. baserer sig på værdifuld læring med it, fordi der er sammenhæng mellem teknologi, fagligt indhold, behovet for kommunikation samt underviserens og deltagernes roller.

Altså planlægningen af hvad der skal læres af hvem med hvilken teknologi.

Institutioner, der udbyder certificerede forløb, er ansvarlig for kvaliteten af selve gennemførelsen af forløbet. Certificeringen omfatter udelukkende forløbets planlægning.

“Når skolen kan fortælle, at de har været igennem en proces, hvor de pædagogiske tanker, de har tænkt, er blevet kigget efter af eVidenCenter, og de har sagt god for, at det er en god måde at køre forløbet på, giver det bedre mening for virksomhederne at igangsætte projekter, fordi det er så nyt alt det her”. Udtalelse fra Certificeringsdeltager i forbindelse med Bent B. Andresens følgeforskning under udvikling af certificeringsordningen.

”Det er inspirerende, at skolerne selv er gået i gang uden pålæg udefra, og det skyldes formentlig, at de ser et stort potentiale i e-læring fremadrettet. Et initiativ som dette vidner også om en sektor, der på eget initiativ påtager sig et ansvar for at understøtte kvaliteten på området,” siger Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Certificering af e-læringsforløb er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler samt Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. Lektor Ph.D. Bent B. Andresen, Aarhus Universitet, DPU har som forsker fulgt certificeringen af de første 23 e-læringsforløb. Bag certificeringsordningen står eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der beskæftiger sig med pædagogisk innovation med it på uddannelsesområdet.

Følgende skoler har indtil nu fået certificeret e-læringsforløb: Business College Syd • EUC Nord • IBC • Kold College • Learnmark • Mercantec • Roskilde Handelsskole • TEC • UC Holstebro • Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern • VidenDjurs • ZBC • Aalborg Handelsskole • Aarhus Business College

Skolerne får uddelt deres certifikater på et arrangement torsdag den 13. december kl. 10.10-14.30 på Aarhus Business College (se vedlagte indbydelse). På arrangementet præsenteres bl.a. følgeforskningens resultater og ordningens fremtid.

Pressen er velkommen. Deltagelse bedes meddelt til undertegnede.

Flere informationer:

Det bliver lettere for virksomheder at sende medarbejderne på online-efteruddannelse

Online-efteruddannelse er fleksibel og rummer store muligheder. Erhvervsskolerne etablerer nu et e-mærke, der garanterer, at deltager og teknologi passer sammen

Erhvervsskolerne skal stå for en stor del af det digitale VEU-udbud, og som svar på udfordringerne har de nu selv taget hånd om kvalitetssikringen af det kommende e-læringsudbud. Organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indbød i efteråret sidste år til det indledende møde og 18 skoler meldte sig frivilligt til den nye certificering af e-læringsforløb. Et kvalitetsstempel i lighed med e-handelsmærket for webshops. I første omgang certificeres i alt 23 e-læringsforløb i et pilotprojekt.

Det er inspirerende, at skolerne selv er gået i gang uden pålæg udefra, og det skyldes formentlig, at de ser et stort potentiale i e-læring fremadrettet (..),” siger Claus Rosenkrands Olsen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.
Initiativtageren er eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der med lektor, Ph.D. Bent B. Andresen fra DPU/Aarhus Universitet som forskningspartner udvikler certificeringsordningen i tæt samarbejde med skolerne.

Læs mere

Making og læringssyn

I de senere år har begrebet making vundet mere og mere indpas i Danmark og udlandet. I Danmark har blandt andre bibliotekerne inddraget begrebet og eksperimenteret med making i praksis, og biblioteker i flere af landets kommuner har arbejdet med både maker spaces og maker-aktiviteter af forskellig art.

Formålet med denne artikel er at give en kort beskrivelse af potentialet for making i en læringsmæssig sammenhæng. Artiklen behandler inddragelse af making i skole-regi med fokus på læringssyn og samspil med målsætninger i det formelle uddannelsessystem.

Af Daniella Tasic Hansen, specialkonsulent i e-læring, eVidencenter

Hent artikel

Ny obligatorisk Vejledende Matematiktest for Voksne

@ventures kan nu løfte sløret for nyt projekt omkring udvikling og afprøvning af ny Vejledende Matematiktest for Voksne, der bliver afviklet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I 2007 udviklede @ventures sammen med flere samarbejdspartnere den matematiktest, der er tilgængelig i dag. Denne skal udvikles både grafisk, teknisk og indholdsmæssig for at imødekomme udviklingen på området. Dette indeholder blandt andet en ny digital løsning.

Læs mere om tilbuddet her.

Digital indsatsteori

Digitaliseringindsats på ungdomsuddannelser

I de sidste tre år er der gennemført digitaliserings­projekter på 19 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland.

Projekterne, som har fået regional støtte, er gennemført under overskriften eSkolerMidt, og i tilknytning hertil er der gennemført følgeforskning, hvis resultater viser, at digitaliseringsindsatsen generelt er en succes på ungdomsuddannelserne.

Find rapporterne fra følgeforskningen herunder:

Detailhandelsuddannelsen i front med Virtal Reality

Elever på detailhandelsuddannelsen kommer snart til at kunne arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising i Virtual Reality (VR).  eVidenCenter har netop opnået støtte fra Region Midtjylland til et VR-projekt i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Dansk Supermarked Group.  Projektet resulterer bl.a. i

– en model for kompetenceudvikling af undervisere, der ønsker at anvende Virtual Reality i undervisningen
– et koncept for anvendelse af Virtual Reality (VR) som læringsteknologi i forbindelse med praksisorientering
– en konkret VR-implementering hvor elevernes kompetencer inden for fx spacemanagement og visual merchandising udvikles i det uddannelsesspecifikke fag detailhandel
– en perspektivering af VR som undervisningsteknologi på erhvervsskolerne og i detailhandelsbranchen

Computer spil skal klæde elever på til fremtiden

40 danske skoler får nu mulighed for at deltage i et forskningsprojekt, der sætter fokus på at øge elevernes motivation og styrke deres kompetencer ved at inddrage spilredskaber som Minecraft eller Scratch i undervisningen.

Læs artiklen her

Til inspiration: Praktisk hæfte om mindmapping

Underviser og studievejleder Anette Dalskov (anda) har været så venlig at lade sig interviewe om inddragelse af det digitale mindmapping-værktøj MindMeister i undervisningen. Det har resulteret i udarbejdelsen af et praktisk inspirationshæfte –  til glæde for andre undervisere. Eksemplerne og rådene til inddragelse af MindMeister i undervis­ningen er baseret på Anettes egne erfaringer.

Hæftet indeholder beskri­velser af konkrete samarbejds- og idégenereringsaktiviteter i undervisningen, hvor aktiviteterne er understøttet af MindMeister. Et særligt fokus i hæftet er på understøttelsen af kollaboration mellem eleverne i arbejdet med det faglige indhold.

Læs hæftet her: Mindmapping

Kan computerspil forbygge ulykker?

Ved hjælp af et computerspil, har man på byggepladsen i Gødstrup bragt antallet af arbejdsulykker langt ned under landsgennemsnittet.

Se indslaget her.

Pædagogiske greb i fjernundervisningen

Denne guide indeholder en række erfaringsbaserede råd til rollen som fjernunderviser. Fjernundervisningen tilbyder en række
muligheder men også en række udfordringer i praksis, bl.a. i forhold til rollen som underviser på online forløb. I denne guide
har en række erfarne fjernundervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner udvalgt praktiske råd til kolleger.

Rådene er baseret på erfaringer fra praksis og er udvalgt som centrale råd til at etablere en god pædagogisk praksis i fjernundervisningen.
Rådene centrerer sig særligt om underviserrollen og de pædagogiske greb, der kan tages i fjernundervisningen med
henblik på at skabe så gode rammer som muligt for både målgruppen, forløb og vejledning.

Redaktør og forfatter: Daniella Tasic Hansen
Layout: Rune Holm Hjørringgaard
Design: Anne Sofie Holm Sandgaard
Med bidrag fra: Alan Amstrup, Anne Vollen Rafn, Chanett Dichmann Karlsen,
Lise-Lotte Laursen, Chresteria Neutzsky-Wulff, Hanna Weichert Hjorth.

Find hæftet her

Der er brug for nye kompetencer hos lærerne

Underviserne skal kunne bringe sig selv i spil i gabet mellem de digitale muligheder og elevens læringsproces, skriver centerchef på eVidenCenter, Michael Lund-Larsen.

“Det nytter ikke noget at give den samme forklaring, hvis eleven ikke forstår forklaringen. Ikke desto mindre anviser mange digitale læremidler muligheden for at ”spole tilbage og se igen og igen” som eneste differentieringsform.”

Læs dette debatindlæg på Altinget.

Matematik er mere end træningsopgaver

Så er evalueringsrapporten for Billund Builds Energy tilgængelig.

eVidenCenter har haft den fornøjelse at evaluere projektugen “Billund Builds Energy” for Børnenes Hovedstad i Billund Kommune.
Et spændende projekt med omdrejningspunkt i den åbne, legende og eksperimenterende tilgang til læring. Rapporten tager udgangspunkt i praksis, hvor det ses, hvordan mangfoldige eksempler på aktiviteter og positioner for de fagprofessionelle, forberedelse, rammesætning, roller og praktiske forhold påvirker den åbne, legende og eksperimenterende tilgang på institutionerne og i projektugen generelt.

Se rapporten og anbefalinger til videre arbejde og udvikling i forhold til åbne læreprocesser samt Billund Builds konceptet her

Kan vi lære eleverne at begribe informationsteknologi?

Digitale læremidler er udbredt i folkeskolen, men få steder eksperimenterer eleverne med både det, de skal lære, og den måde det sker på“, skriver Michael Lund-Larsen bl.a. i dette debatindlæg på Altinget. Men problemstillingen er også relevant på ungdomsuddannelserne.

Seminar d. 26. september. Programmet fokuserer på praktiske erfaringer med e-læring

Oplæg fra seminar om praktiske erfaringer fra udvikling og beskrivelse af e-læringsforløb til certificering.

Slides fra dagen findes her.

eVidencenter på Danmarks Læringsfestival 2019

Ny certificering af e-læringsforløb

Certificering af e-læringsforløb er en frivillig certificering for uddannelsesinstitutioner, der udbyder delforløb af ungdoms-, efter- eller voksenuddannelse som e-læring. Certificeringen sikrer en velbegrundet og konsistent tilrettelæggelse af kurser og undervisningsforløb baseret på e-­læring i forhold til målgruppe og læringsudbytte.

14 erhvervsskoler har i det sidste halve år gennemført en certificering, der i første omgang har resulteret i at 23 e-læringsforløb har opnået e-læringscertifikatet.

Når et e-læringsforløb bærer certifikatet [Certificeret e-læringsforløb] betyder det, at forløbets planlægning er kvalitetssikret og godkendt af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.

Et certificeret e-læringsforløb er planlagt, så det:

  1. udnytter tid og sted meningsfuldt
  2. tager udgangspunkt i det, deltagerne kan inden og skal kunne efter forløbet, så deltagerne lærer bedst muligt
  3. baserer sig på værdifuld læring med it, fordi der er sammenhæng mellem teknologi, fagligt indhold, behovet for kommunikation samt underviserens og deltagernes roller.

Altså planlægningen af hvad der skal læres af hvem med hvilken teknologi.

Institutioner, der udbyder certificerede forløb, er ansvarlig for kvaliteten af selve gennemførelsen af forløbet. Certificeringen omfatter udelukkende forløbets planlægning.

“Når skolen kan fortælle, at de har været igennem en proces, hvor de pædagogiske tanker, de har tænkt, er blevet kigget efter af eVidenCenter, og de har sagt god for, at det er en god måde at køre forløbet på, giver det bedre mening for virksomhederne at igangsætte projekter, fordi det er så nyt alt det her”. Udtalelse fra Certificeringsdeltager i forbindelse med Bent B. Andresens følgeforskning under udvikling af certificeringsordningen.

”Det er inspirerende, at skolerne selv er gået i gang uden pålæg udefra, og det skyldes formentlig, at de ser et stort potentiale i e-læring fremadrettet. Et initiativ som dette vidner også om en sektor, der på eget initiativ påtager sig et ansvar for at understøtte kvaliteten på området,” siger Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Certificering af e-læringsforløb er udviklet i samarbejde med 18 erhvervsskoler samt Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. Lektor Ph.D. Bent B. Andresen, Aarhus Universitet, DPU har som forsker fulgt certificeringen af de første 23 e-læringsforløb. Bag certificeringsordningen står eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der beskæftiger sig med pædagogisk innovation med it på uddannelsesområdet.

Følgende skoler har indtil nu fået certificeret e-læringsforløb: Business College Syd • EUC Nord • IBC • Kold College • Learnmark • Mercantec • Roskilde Handelsskole • TEC • UC Holstebro • Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern • VidenDjurs • ZBC • Aalborg Handelsskole • Aarhus Business College

Skolerne får uddelt deres certifikater på et arrangement torsdag den 13. december kl. 10.10-14.30 på Aarhus Business College (se vedlagte indbydelse). På arrangementet præsenteres bl.a. følgeforskningens resultater og ordningens fremtid.

Pressen er velkommen. Deltagelse bedes meddelt til undertegnede.

Flere informationer:

Det bliver lettere for virksomheder at sende medarbejderne på online-efteruddannelse

Online-efteruddannelse er fleksibel og rummer store muligheder. Erhvervsskolerne etablerer nu et e-mærke, der garanterer, at deltager og teknologi passer sammen

Erhvervsskolerne skal stå for en stor del af det digitale VEU-udbud, og som svar på udfordringerne har de nu selv taget hånd om kvalitetssikringen af det kommende e-læringsudbud. Organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indbød i efteråret sidste år til det indledende møde og 18 skoler meldte sig frivilligt til den nye certificering af e-læringsforløb. Et kvalitetsstempel i lighed med e-handelsmærket for webshops. I første omgang certificeres i alt 23 e-læringsforløb i et pilotprojekt.

Det er inspirerende, at skolerne selv er gået i gang uden pålæg udefra, og det skyldes formentlig, at de ser et stort potentiale i e-læring fremadrettet (..),” siger Claus Rosenkrands Olsen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.
Initiativtageren er eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der med lektor, Ph.D. Bent B. Andresen fra DPU/Aarhus Universitet som forskningspartner udvikler certificeringsordningen i tæt samarbejde med skolerne.

Læs mere

Making og læringssyn

I de senere år har begrebet making vundet mere og mere indpas i Danmark og udlandet. I Danmark har blandt andre bibliotekerne inddraget begrebet og eksperimenteret med making i praksis, og biblioteker i flere af landets kommuner har arbejdet med både maker spaces og maker-aktiviteter af forskellig art.

Formålet med denne artikel er at give en kort beskrivelse af potentialet for making i en læringsmæssig sammenhæng. Artiklen behandler inddragelse af making i skole-regi med fokus på læringssyn og samspil med målsætninger i det formelle uddannelsessystem.

Af Daniella Tasic Hansen, specialkonsulent i e-læring, eVidencenter

Hent artikel

Ny obligatorisk Vejledende Matematiktest for Voksne

@ventures kan nu løfte sløret for nyt projekt omkring udvikling og afprøvning af ny Vejledende Matematiktest for Voksne, der bliver afviklet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I 2007 udviklede @ventures sammen med flere samarbejdspartnere den matematiktest, der er tilgængelig i dag. Denne skal udvikles både grafisk, teknisk og indholdsmæssig for at imødekomme udviklingen på området. Dette indeholder blandt andet en ny digital løsning.

Læs mere om tilbuddet her.

Digital indsatsteori

Digitaliseringindsats på ungdomsuddannelser

I de sidste tre år er der gennemført digitaliserings­projekter på 19 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland.

Projekterne, som har fået regional støtte, er gennemført under overskriften eSkolerMidt, og i tilknytning hertil er der gennemført følgeforskning, hvis resultater viser, at digitaliseringsindsatsen generelt er en succes på ungdomsuddannelserne.

Find rapporterne fra følgeforskningen herunder:

Detailhandelsuddannelsen i front med Virtal Reality

Elever på detailhandelsuddannelsen kommer snart til at kunne arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising i Virtual Reality (VR).  eVidenCenter har netop opnået støtte fra Region Midtjylland til et VR-projekt i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Dansk Supermarked Group.  Projektet resulterer bl.a. i

– en model for kompetenceudvikling af undervisere, der ønsker at anvende Virtual Reality i undervisningen
– et koncept for anvendelse af Virtual Reality (VR) som læringsteknologi i forbindelse med praksisorientering
– en konkret VR-implementering hvor elevernes kompetencer inden for fx spacemanagement og visual merchandising udvikles i det uddannelsesspecifikke fag detailhandel
– en perspektivering af VR som undervisningsteknologi på erhvervsskolerne og i detailhandelsbranchen

Computer spil skal klæde elever på til fremtiden

40 danske skoler får nu mulighed for at deltage i et forskningsprojekt, der sætter fokus på at øge elevernes motivation og styrke deres kompetencer ved at inddrage spilredskaber som Minecraft eller Scratch i undervisningen.

Læs artiklen her

Til inspiration: Praktisk hæfte om mindmapping

Underviser og studievejleder Anette Dalskov (anda) har været så venlig at lade sig interviewe om inddragelse af det digitale mindmapping-værktøj MindMeister i undervisningen. Det har resulteret i udarbejdelsen af et praktisk inspirationshæfte –  til glæde for andre undervisere. Eksemplerne og rådene til inddragelse af MindMeister i undervis­ningen er baseret på Anettes egne erfaringer.

Hæftet indeholder beskri­velser af konkrete samarbejds- og idégenereringsaktiviteter i undervisningen, hvor aktiviteterne er understøttet af MindMeister. Et særligt fokus i hæftet er på understøttelsen af kollaboration mellem eleverne i arbejdet med det faglige indhold.

Læs hæftet her: Mindmapping

Kan computerspil forbygge ulykker?

Ved hjælp af et computerspil, har man på byggepladsen i Gødstrup bragt antallet af arbejdsulykker langt ned under landsgennemsnittet.

Se indslaget her.

Pædagogiske greb i fjernundervisningen

Denne guide indeholder en række erfaringsbaserede råd til rollen som fjernunderviser. Fjernundervisningen tilbyder en række
muligheder men også en række udfordringer i praksis, bl.a. i forhold til rollen som underviser på online forløb. I denne guide
har en række erfarne fjernundervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner udvalgt praktiske råd til kolleger.

Rådene er baseret på erfaringer fra praksis og er udvalgt som centrale råd til at etablere en god pædagogisk praksis i fjernundervisningen.
Rådene centrerer sig særligt om underviserrollen og de pædagogiske greb, der kan tages i fjernundervisningen med
henblik på at skabe så gode rammer som muligt for både målgruppen, forløb og vejledning.

Redaktør og forfatter: Daniella Tasic Hansen
Layout: Rune Holm Hjørringgaard
Design: Anne Sofie Holm Sandgaard
Med bidrag fra: Alan Amstrup, Anne Vollen Rafn, Chanett Dichmann Karlsen,
Lise-Lotte Laursen, Chresteria Neutzsky-Wulff, Hanna Weichert Hjorth.

Find hæftet her

Der er brug for nye kompetencer hos lærerne

Underviserne skal kunne bringe sig selv i spil i gabet mellem de digitale muligheder og elevens læringsproces, skriver centerchef på eVidenCenter, Michael Lund-Larsen.

“Det nytter ikke noget at give den samme forklaring, hvis eleven ikke forstår forklaringen. Ikke desto mindre anviser mange digitale læremidler muligheden for at ”spole tilbage og se igen og igen” som eneste differentieringsform.”

Læs dette debatindlæg på Altinget.

Matematik er mere end træningsopgaver

Så er evalueringsrapporten for Billund Builds Energy tilgængelig.

eVidenCenter har haft den fornøjelse at evaluere projektugen “Billund Builds Energy” for Børnenes Hovedstad i Billund Kommune.
Et spændende projekt med omdrejningspunkt i den åbne, legende og eksperimenterende tilgang til læring. Rapporten tager udgangspunkt i praksis, hvor det ses, hvordan mangfoldige eksempler på aktiviteter og positioner for de fagprofessionelle, forberedelse, rammesætning, roller og praktiske forhold påvirker den åbne, legende og eksperimenterende tilgang på institutionerne og i projektugen generelt.

Se rapporten og anbefalinger til videre arbejde og udvikling i forhold til åbne læreprocesser samt Billund Builds konceptet her

Kan vi lære eleverne at begribe informationsteknologi?

Digitale læremidler er udbredt i folkeskolen, men få steder eksperimenterer eleverne med både det, de skal lære, og den måde det sker på“, skriver Michael Lund-Larsen bl.a. i dette debatindlæg på Altinget. Men problemstillingen er også relevant på ungdomsuddannelserne.

Nyheder