test6

Introduktion til certificeringen

Certificering af e-læringsforløb er en frivillig certificering for erhvervsskoler, der sikrer en velbegrundet og konsistent tilrettelæggelse af kurser og undervisningsforløb baseret på e-læring i forhold til målgruppe og læringsudbytte. Ordningen har til formål at gøre det gennemskueligt for potentielle deltagere, hvad de melder sig til. Dette sikres ved en konsistent og velfunderet begrundelse for de didaktiske valg, der er foretaget ved tilrettelæggelse af forløbet/kurset.

Certificeringen retter sig mod udviklingsprocessen, idet den omfatter de didaktiske og pædagogiske begrundelser for e-læringsforløbets organisering, aktiviteter og evaluering. Certificeringen supplerer således skolernes eksisterende systemer til kvalitetssikring, der oftest i højere grad retter sig mod kvaliteten i e-læringsforløbets gennemførelse samt lærernes kvalifikationer.

Certificeringens indhold

Et e-læringsforløb certificeres baseret på tre niveauer:

Præmisserne for forløbet/kurset kan fx være, at der skal anvendes i-bøger fra et bestemt forlag, at der skal anvendes en bestemt platform, med de faciliteter, der knytter sig til denne, at der er en begrænset økonomisk ramme til udvikling, at den tid, kursusdeltagerne må anvende, er forudsat og lign.

Kravene til deltagernes læringsudbytte og målgruppens forudsætninger er de overordnede fokuspunkter for de valg, der træffes ved tilrettelæggelsen og organiseringen af forløbet/kurset. Begrundelserne for alle valg i forløbet skal således forholde sig til disse to fokuspunkter.

De læringsaktiviteter, der indgår i forløbet, skal begrundes i forhold til de to overordnede fokuspunkter jf. ovenfor. Læringsaktiviteter kan evt. begrundes samlet inden for et delforløb. Inden for de enkelte aktiviteter, skal valgene af elementerne i fokuspunktet Læringsformer og elementer: samarbejdsform, kommunikationsform, underviserrolle, materialer og værktøjer begrundes i forhold til de overordnede fokuspunkter. Ligeledes skal valgene i forbindelse med disse (underordnede) fokuspunkters relationer til hinanden beskrives.

Certificeringsmodellen er illustreret skematisk nedenfor.

Den eDidaktiske overvejelsesmodel kan anvendes som hjælpeværktøj ved udarbejdelse af dokumentation til certificeringen, men der kan lige så vel anvendes andre refleksionsværktøjer – fx indeholder den norske vejledning Kvalitet i netundervisning en lang række relevante refleksionsspørgsmål.

Fokuspunkter i certificeringen

Certificeringen omfatter dokumentation af følgende 6 områder: Forløbets præmisser, Forløbets mål, Deltagerforudsætninger, Forløbets organisering, Forløbets læringsformer og elementer og Evaluering.

Til alle 6 områder tilbyder Certificeringen nogle standardformularer, der kan benyttes ved dokumentationen. Ud over disse standardformularer vil der være en række refleksionsspørgsmål til hvert område, som kan danne grundlag for dokumentationen. Med udgangspunkt i den eDidaktiske Overvejelsesmodel beskrives certificeringens fokuspunkter i en skematisk struktur her.

Find certificeringsskabeloner her.

 

Deltagende institutioner 

I pilotprojektet afgrænses certificeringen til særlige grundforløb (EUS-forløb), hovedforløbskurser, enkeltfag og indtægtsdækkede kurser samt VEU-området i øvrigt og det udbud som erhvervsskoler, VUC’er og gymnasier (ungdomsuddannelsesinstitutioner) har mulighed for inden for dette område.

Følgende skoler deltager i pilotprojektet: Business College Syd, EUC Nord, EUC Sjælland, IBC, KNord, Kold College, Learnmark, Mercantec, Roskilde Handelsskole, TEC, TECH COLLEGE GREENLAND, UC Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, VidenDjurs, ZBC, Aalborg Handelsskole, Aarhus Business College.