Uddannelse i digital læring

Uddannelsen har til formål at give undervisere didaktiske, pædagogiske og teknologiske kompetencer inden for e-læring. Formålet søges opnået gennem et fleksibelt forløb, hvor underviserne kompetenceudvikles i digital læring med afsæt i undervisernes egen undervisningspraksis, og sigtet er at kvalificere denne gennem forløbene.

Uddannelsen er støttet af Undervisningsministeriet og udviklet af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter.

Opbygning af uddannelsen

Uddannelse i Digital Læring er et særligt tilrettelagt diplommodul med 2 dele. Der svarer til diplommodulet ”Digitale teknologer i de erhvervsrettede uddannelser” på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

Første del indeholder 3 kurser og er estimeret til 111 timers studieaktivitet.

Anden del indeholder to obligatoriske forløb, samt fire specialiserede forløb efter eget valg. Del 2 afsluttes med en diplomopgave, som sammen med en bedømmelsesportfolio udgør grundlaget for en mundtlig eksamen. Modulet er estimeret til 133 timers studieaktivitet inkl. eksamen.

Første del – Praktisk afprøvning

Mål for det adgangsgivende forløb er, at deltageren:

Mål 1: Opnår teoretisk og praktisk viden om e-læring og dens muligheder i undervisning og læring

Mål 2: Kan begrunde didaktiske og pædagogiske overvejelser og valg i forbindelse med e-læring

Mål 3: Kan begrunde og inddrage e-læringsværktøjer eller materialer i undervisning og læring

Introduktion
På dette kursus får deltagerne gennem kompetenceudvikling i e-læringsdidaktik og didaktiske modeller muligheden for at udvikle et eksisterende undervisningsforløb til et digitalt læringsforløb. Udviklingen sker bl.a. på baggrund af den eDidaktiske overvejelsesmodel, med fokus på identificering af læringsmål, målgruppens forudsætninger, læringsformer og evaluering.

Formål
Kursets formål er, at deltagerne udvikler et digitalt læringsforløb som enten fjernundervisning eller blended learning på baggrund af en tilegnet viden om e-læring og didaktiske modeller.

Mål
Kursets mål er, at deltagerne opnår didaktiske kompetencer i tilrettelæggelse af digitalt medieret undervisning samtidig med, at de udvikler og/eller omlægger et undervisningsforløb til et digitalt læringsforløb.

Indhold
Kurset består to workshopdage med fremmøde, hvor der gennemføres et varierende udvalg af samarbejdsaktiviteter, oplæg, refleksionsøvelser og opgaver. Mellem de to workshops er der selvstændigt arbejde med virtuel vejledning fra kursets vejledere. Deltagerne vil blive introduceret til forskellige begreber og forståelse omkring e-læringsdidaktik og digital læring (fjernundervisning). Deltagerne bliver introduceret til den eDidaktiske Overvejelsesmodel, som danner baggrund for udviklingen af et digitalt læringsforløb.

Omfang
Kurset har et omfang på ca. 37 timers deltageraktivitet.

Introduktion
På dette kursus får deltagerne gennem kompetenceudvikling metoder og værktøjer til at kunne afvikle et digitalt læringsforløb med fokus på e-læringspædagogik. På baggrund af kurset vil deltagerne kunne tilrettelægge eller tilpasse digitale læringsforløb med henblik på varierende læringsformer, værktøjer og materialer.

Formål
Kurset formål er at deltagerne kompetenceudvikles, så de kan afvikle et digitalt læringsforløb med fokus på e-læringspædagogik.

Mål
Målet er at deltagerne kan udføre begrundede valg af læringsformer, e-læringsværktøj og materialer, som kan variere og styrke deres digitale læringsforløb.

Indhold
Kurset består to workshopdage med fremmøde, hvor der gennemføres et varierende udvalg af samarbejdsaktiviteter, oplæg, refleksionsøvelser og opgaver. Mellem de to workshops er der selvstændigt arbejde med virtuel vejledning fra kursets vejledere. Deltagerne vil blive introduceret til forskellige begreber og forståelse omkring e-læringspædagogik, fjernundervisning, e-læringsværktøjer og materialer.

Omfang
Kurset har et omfang på ca. 37 timers deltageraktivitet.

Introduktion
På dette kursus får deltagerne kendskab og færdigheder inden for evaluering af undervisning og læring. Ud fra deltagerens ønsker og behov arbejdes der målrettet med særlige emner inden for evaluering. Deltagerne får mulighed for at arbejde med evalueringsmulighederne for et konkret undervisningsforløb og der arbejdes målrettet med udvikling af deltagernes egen evalueringspraksis.

Formål
Formålet med kurset, at deltagerne opnår kendskab til forskellige evalueringsformer og deres anvendelsesmuligheder.

Mål
Målet er, at deltagerne kan vælge den bedst egnede evalueringsform i forhold til opstillede mål for undervisning og læring.

Indhold
Kurset består to workshopdage med fremmøde, hvor der gennemføres et varierende udvalg af samarbejdsaktiviteter, oplæg, refleksionsøvelser og opgaver. Mellem de to workshops er der selvstændigt arbejde med virtuel vejledning fra kursets vejledere. Kurset tager afsæt i Den eDidaktiske Overvejelsesmodel.

Deltagerne arbejder med evalueringsformer, der giver deltagerne et grundlæggende kendskab til bredden af forskellige evalueringsformer. Desuden arbejdes der med målegrundlag, hvor deltagerne arbejder med deres egen undervisningsbeskrivelse med henblik på at vurdere særligt egnede evalueringsformer til egen undervisning. Derudover kan der efter eget valg arbejdes med fx feedback former og anvendelse af evalueringsresultater, evalueringstyper og målemetoder, digitale selvrettende test, spørgerammer og spørgeskemaer samt spil som evalueringsværktøj.

Omfang
Kurset har et omfang på ca. 37 timers deltageraktivitet.

Anden del – Teoretisk refleksion

Mål for det særligt tilrettelagte diplommodul i sammenhæng med det adgangsgivende forløb er, at deltageren:

Mål 1: Kan anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelse

Mål 2: Kan formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst

Mål 3: Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier

Mål 4: Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier

For at få adgang til den anden del af uddannelsen skal underviserne have udviklet mindst et e-læringsforløb, som tager udgangspunkt i egen praksis.

Derudover skal der laves en skematisk oversigt over forløbet (1 A4-side), samt en konkret beskrivelse af et til to nedslag i forløbet: Hvem deltog, hvad var indholdet og hvordan var aktiviteterne tilrettelagt. (1 A4-side). Se vejledningen ”Dokumentation for merit for første del af uddannelse i digital læring”.

Introduktion
Modulet indledes med et introforløb, hvor deltageren gennem forskellige didaktiske og pædagogiske modeller reflekterer over deres eget udviklede e-læringsforløb. Som afslutning på introforløbet deltager underviserne i en workshop, hvor de formulerer en læringsteoretisk problemstilling, der kan danne grundlag for en kvalitetsudvikling af både det udviklede e-læringsforløb fra første del, underviserens praksis samt underviserens videre deltagelse i modulet.

Den læringsteoretiske problemstilling danner ligeledes grundlag for, at underviserne kan gå til eksamen i det særligt tilrettelagte diplommodul.

Omfang
Introforløbet består af 20 timers studieaktivitet.

Introduktion
Deltagerne skal igennem et læringsteoretisk forløb, hvor de bliver præsenteret for forskellige læringsteorier, som kan belyse, udvide, diskutere og nuancere deltagerens læringsteoretiske problemstilling.

Omfang
Det læringsteoretiske forløb består af 20 timers studieaktivitet.

Introduktion
Herefter skal deltageren vælge 4 specialiserede forløb ud af tolv udbudte. De specialiserede forløb skal vælges ud fra, hvordan de kan bidrage med relevante perspektiver til deltagerens eget udviklede e-læringsforløb og læringsteoretiske problemstilling.

De enkelte specialiserede forløb behandler forskellige temaer (fx differentiering, virtuel vejledning, læringsmål og taksonomier, e-læringsværktøjer, digitale evalueringsformer) i et spændingsfelt mellem teori, refleksion og deltagerens praksis. Deltageren arbejder løbende med arbejdsspørgsmål samt opretter blogindlæg, der kan belyses, diskuteres og nuanceres af andre deltagere.

Omfang
De 4 specialiserede forløb består i alt af 4 x 20 timer = 80 timers studieaktivitet.

Diplommodulopgave
Der skal udarbejdes en diplommodulopgave

Mundtlig eksamen
Afslutningen på modulet består af en mundtlig eksamen på baggrund af en afsluttende diplommodulopgave og deltagerens præsentation af relevante nedslag fra portfolioen.

Portfolio
Igennem hele uddannelsen opbygger deltageren løbende en portfolio, der til den afsluttende eksamen indgår som indhold og dokumentation i præsentationen og behandlingen af deltagerens e-læringsforløb og læringsteoretiske problemstilling.

Læringsform

Første del gennemføres som 3 særskilte kurser med hver 1 fremmødedag og 1 dag som fjernundervisning (i alt 6 dage på de 3 kurser).
På kurserne arbejdes med deltagernes egne forløb, der omlægges til digital læring fx i form af blended learning. Forløbene afprøves i deltagernes undervisning.

Anden del gennemføres – på nær 1 workshopdag med fysisk fremmøde i introforløbet – som fjernundervisning på uddannelsens platform.
Der arbejdes med en læringsteoretisk problemstilling, som den enkelte deltager har identificeret under afprøvningen af de udviklede forløb. Uddannelsen lægger op til et konstant samspil mellem teori, refleksion og deltagerens praksis. Deltagerne skal forvente læsning, arbejdsspørgsmål og refleksionsspørgsmål til alle elementer af modulet. Læsningen vil for så vidt muligt bestå af både tekst, billeder og video. Deltagerne får gennem forløbene mulighed for både individuel fordybelse, samt sparring fra andre deltagere. Der er tilbud om 2 lektioners individuel vejledning til del 2.

Udbud

Uddannelsen udbydes af eVidenCenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Vejledning og eksamen på 2. del alene gennemføres af Metropol.

Er du interesseret i, at læse mere om uddannelsen.

Certificering i e-læringsdidaktik

For at få adgang til den anden del af uddannelsen, skal underviserne have udviklet et færdigt e-læringsforløb, som tager udgangspunkt i egen praksis, samt udarbejde en konkret opgavebeskrivelse af det udviklede forløb.
Beskrivelsen af forløbet skal godkendes, idet beskrivelsen er udgangspunktet for optagelse på anden del af uddannelsen.
Beskrivelsen skal indeholde:

  • En skematisk oversigt over det udviklede e-læringsforløb (max 1 A4-side)
  • Et nedslag i 1-2 emner, dvs. en kort beskrivelse af: Hvem deltog, hvad var indholdet og hvordan var aktiviteterne tilrettelagt: Hvem gjorde hvad, hvornår og hvordan (max 1 A4-side)

Der kan hos VidenCenter rekvireres et hjælpeskema, der kan anvendes som udgangspunkt for beskrivelsen. Kontakt info@evidencenter.dk

Godkendt gennemførelse af uddannelsens første del samt den godkendte beskrivelse danner grundlag for udstedelse af et Certificat i e-læringsdidaktik.

Moduleksamen

Deltagere del 2 kan indstille sig til moduleksamen i diplommodulet ”Digitale teknologer i de erhvervsrettede uddannelser” på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

Priser og tilmelding

Se priser under menu-punktet [Ydelser] -> [Priser]. Tryk for tilmelding her.