Beskrivelse af certificeringsprocessen

”Certificering af e-læringsforløb har til formål at gøre det gennemskueligt for potentielle deltagere, hvad de melder sig til.
Dette sikres ved en konsistent og velfunderet begrundelse for de didaktiske valg, der er foretaget ved tilrettelæggelse af forløbet/kurset.”

Mange uddannelsesinstitutioner udbydere-læringsforløb på voksen-og efteruddannelsesområdet. Udvalgte af disse vil typisk blive certificeret enkeltvis for at opnå erfaring med certificeringsordningen og vurdere, om der er et perspektiv for institutionen i at opnå en samlet certificering af hele institutionens udbud.
Hvis institutionen ønsker alle sine e-læringsforløb certificeret, kan institutionen blive konceptcertificeret.

Dette notat beskriver proceduren for at opnå en sådan konceptcertificering.

 

Hvad er et koncept?

Et koncept for e-læringsudbud forstås i Certificering af e-læringsforløb som en beskrivelse af, hvordan institutionens overordnede pædagogiske principper udmøntes ved inddragelse af e-læring. Eksempel på overordnede pædagogiske principper baseret på FAIR-principperne.

Et koncept for e-læringsudbud vil fastlægge, hvordan sådanne overordnede pædagogiske principper udmøntes i forbindelse med e-læringsforløb.

Det kan fx dreje sig om, hvordan mulighederne i e-læring udnyttes til at styrke feedback og opfølgning (F), læringsformer med aktive elever (A), differentierede forløb (I) og inddragelse af praksis (R). Certificeringsordningen anerkender konceptet som en præmis for tilrettelæggelse af institutionens e-læringsudbud.

 

Konceptcertificering

For at opnå konceptcertificering skal en institution opfylde følgende krav:

 1. Institutionen skal havde et dokumenteret koncept for institutionens e-læringsudbud
 2. e-læringsudbuddet under konceptet skal mindst omfatte 10 e-læringsforløb
 3. Alle e-læringsforløb, der er omfattet af konceptcertificeringen, skal være registreret hos eVidenCenter
 4. Der skal på institutionen være implementeret et kvalitetssikringssystem, der sikrer at alle e-læringsforløb under konceptet opfylder certificeringskravene
 5. Institutionen skal råde over mindst en pædagogisk it-vejleder med it-didaktiske og –pædagogiske kompetencer og en pædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende samt et vejlederkursus
 6. Institutionen skal deltage i centralt netværk af certificerede institutioner (ca. 1 møde årligt)

 

Kvalitetssikringssystem

Certificering af e-læringsforløb er en kvalitetssikringsmetode, der retter sig mod planlægning af forløbene.

Institutionernes kvalitetssikringssystemer for undervisning retter sig oftest udelukkende mod selve gennemførelsen og opfølgningen af undervisningen, men sjældent mod den didaktiske forberedelse. Certificeringen kan dermed indgå som en første fase i institutionens samlede kvalitetssikringssystem før de eksisterende faser og giver dermed underviserne mulighed for at indgå i en dialog om og opnå feedback på deres didaktiske overvejelser ved tilrettelæggelse af e-læringsforløb.

Ligesom institutionen har beskrevet kvalitetssikringsprocesser vedr. gennemførelse og opfølgning af undervisningen, skal institutionen i forbindelse med en konceptcertificering også beskrive, hvordan det sikres, at alle e-læringsforløb er planlagt didaktisk og pædagogisk velbegrundet og konsistent.

Sammenhængen i et kvalitetssikringssystem bestående af de 3 faser: planlægning, gennemførelse og opfølgning er vist herunder:

For at opnå konceptcertificering skal de didaktiske overvejelser være beskrevet for alle e-læringsforløb, der er omfattet af konceptet.

Beskrivelsen skal foretages i forhold til certificeringsordningens områder, kriterier og indikatorer og skal foreligge tilgængeligt, ligesom selve kurset, hvortil beskrivelsen hører, skal være tilgængeligt for certifikatoren på forespørgsel.

Konceptcertificering betyder ikke fastlåsning af forløb i rigide beskrivelser.
Kvalitetssikringssystemet skal sikre, at der kan ske tilpasninger, ændringer og fornyelse af e-læringsforløbene i kvalitetsprocessen. Ligesom det skal være muligt for undervisere, der overtager et certificeret forløb at foretage justeringer.

Dynamikken i kvalitetssikringsprocessen er vist herunder, hvor det fremgår, at de erkendelser, der opnås i hver fase fungerer som input til næste fase med henblik på inspiration til evt. justeringer eller egentlige ændringer.

 

Det skal imidlertid altid kunne begrundes, hvis der i praksis er afvigelser fra beskrivelsen af et certificeret e-læringsforløb. Og disse begrundelser skal opfylde certificeringskravene ligesom det oprindelige certificerede forløb.

Kvalitetssikringssystemet skal således sikre, at afvigelser fra det certificerede koncept er bevidste afvigelser, der erkendte af institutionen. Hvordan kvalitetssikringssystemet sikrer dette, er op til den enkelte institution, men det kan fx være i form af dokumentation i en logbog, tilføjelser til eller versionering af certificeringsdokumentationen eller lign.

Certificeringsdokumentationen skal ajourføres mindst en gang årligt, så den afspejler gældende forløb.
Det er afgørende, at afvigelserne er bevidste og kendte, idet certificeringen er forløbs-deltagerens garanti for, at der foreligger en velfunderet og konsistent didaktisk planlægning af det e-læringsforløb, som deltageren har meldt sig til. Derfor skal deltageren så vidt muligt også orienteres om relevante afvigelser fra det certificerede e-læringsforløb.

 

It-pædagogisk vejleder

For at sikre, at en institution, der er konceptcertificeret kan håndtere certificeringsprocessen internt, skal institutionen råde over mindst en it-pædagogisk vejleder, der har følgende kompetencer:

 • Teoretisk og praktisk viden om e-læring og dens muligheder i undervisning og læring
 • Kan begrunde didaktiske og pædagogiske overvejelser og valg i forbindelse med tilrettelæggelse af e-læring
 • Kan begrunde og inddrage e-læringsværktøjer eller materialer i undervisning og læring
 • Kan anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning
 • Kan formidle problemstillinger om digitale teknologier i en pædagogisk kontekst
 • Kan identificere læringsteoretiske problemstillinger i anvendelse af digitale teknologier
 • Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af undervisning og læring baseret på digitale teknologier
 • Kan vejlede kollegaer i anvendelse af digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning

Den pædagogiske it-vejleder skal have en pædagogisk diplomuddannelse eller mindst tilsvarende samt et vejlederkursus.

De it-didaktiske og –pædagogiske kompetencer kan fx være opnået på modulet Mediepædagogik og –didaktik på Den Pædagogiske Diplomuddannelse eller Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser på Den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse eller tilsvarende(fx Uddannelse i digital læring).

Vejledningskompetencerne kan fx være opnået på diplommodulet Kollegial vejledning eller andet vejlederkursus – dog mindst af et omfang på 2 ETCS.

 

Certificeringsprocedure

En institution, der ønsker at blive konceptcertificeret, vil typisk have opnået certificering af et mindre antal e-læringsforløb enkeltvis –fx 2-4 forløb –før beslutning om egentlig konceptcertificering træffes.

Når institutionen ønsker at indlede en konceptcertificering, vil der mellem institutionen og eVidenCenter blive aftalt en proces, hvor der fortløbende af eVidenCenter certificeres 10 forløb (incl. de der evt. allerede er certificeret) efterhånden, som de er klar.

Når disse forløb er certificeret –og de øvrige krav til konceptcertificering er opfyldt –vil institutionen blive konceptcertificeret, og institutionen kan herefter påhæfte certifikatet på disse 10 samt institutionens øvrige e-læringsforløb, som overholder certificeringskravene jf institutionens kvalitetssikringsprocedure.

For hver yderligere 10 forløb under konceptcertificeringen, ud over de første 10, der opfylder certificeringskravene, vil der (af eVidenCenter) blive udtrukket et forløb tilfældigt, som umiddelbart skal kunne opnå certificering.
Hvis der i denne proces identificeres forløb, der ikke opfylder certificeringskravene i en grad, der ikke umiddelbart kan korrigeres af institutionen, mistes konceptcertificeringen, hvorefter kun enkelt-forløb, der er specifikt certificeret af eVidenCenter, kan opretholde certificeringen.

Når konceptcertificeringen er opnået, vil denne kunne opretholdes ved, at der årligt –første gang et år efter at konceptcertificeringen er opnået –udtages (af eVidenCenter) en stikprøve på 10% dog mindst 10 forløb til certificeringsaudit/gencertificering.
Hvis stikprøven overholder certificeringskravene fortsætter institutionens konceptcertificering. Hvis en institution mister konceptceptificeringen, kan denne opnås igen ved at genstarte processen med certificering af de forløb, der ikke er specifikt certificeret af eVidenCenter.

For at opnå ny konceptcertificering skal institutionen opnå certificering af 10%, dog mindst 10 e-læringsforløb, af de e-læringsforløb, der ikke har opretholdt denne gennem specifik certificering af eVidenCenter. Desuden skal hvert 10’ende tilfældigt (af eVidenCenter) udtrukne af yderligere forløb opnå certificering inden for et år efter at konceptcertificeringen er mistet. Konceptcertificeringen er afbildet grafisk herunder: