Projektet tager udgangspunkt i fagenes egne it-værktøjer og deres anvendelse af relevante grundfagligheder (fx regler og grundsætninger). It-værktøjerne analyseres i en teknologiforståelsesramme for at udfordre elevernes digitale myndighed og designforståelse. Ved at tage udgangspunkt i grundfagligheder opnår eleverne erkendelse af nødvendigheden af at kunne beherske disse færdigheder for at sikre kvaliteten af it-værktøjernes resultater. Eksempelvis analyseres en tekst oversat af Google Translate for it-værktøjets håndtering af ordstillinger, tegnsætning m.v. i faget Tysk.

Projektet støttes af Region Midtjyllands Teknologipagt. Deltagere er Aarhus Statsgymnasium, Holstebro Gymnasium, Learnmark Gymnasium, Randers HF & VUC og Aarhus Business College. eVidenCenter leder projektet.

Se projektbeskrivelsen her.

Elever på detailhandelsuddannelsen kommer snart til at kunne arbejde med butiksdrift, salg og visuel merchandising i Virtual Reality (VR). eVidenCenter har netop opnået støtte fra Region Midtjylland til et VR-projekt i samarbejde med Aarhus Business College, Viden Djurs og Dansk Supermarked Group.

Læs mere her: Virtual Reality til uddannelse inden for detailhandel
Læs også artiklen: Virtual reality skal gøre elever klar til virkeligheden
Se en videodemonstration her.
Tilmelding: Møde om afprøvning af Virtual Reality model d. 5. december.

eVidenCenter har i 2017 evalueret den årlige projektuge Billund Builds i dagtilbud og skoler i Billund Kommune. Med kvalitative og kvantitative undersøgelser blandt +50 lærere og +300 børn har vi undersøgt og vurderet lærernes pædagogiske bidrag, elevernes udbytte og legs potentiale for læring.

Projektet sigter mod at udvikle en model for, hvordan Computational Thinking kan implementeres som metode på erhvervsuddannelserne med henblik på at kunne understøtte problembaseret læring – bl.a. gennem at støtte problemdefinition, -afgræn­sning, -analyse og –løsningsudvikling. Dette gøres ved at udvikle og afprøve undervisningsforløb, hvori inddrages Computational Thinking i undervisningen.

Links til video præsentation af Computational Thinking
1. del af præsentation – Introduktion til Computational Thinking og kompetencer
2. del af præsentation – Computational Thinking, algoritmer og programmering
3. del af præsentation – Computational Thinking i fag og eksempler

Se også tilhørende slides om Computational thinking og hjemmesiden.

eVidenCenter har deltaget som didaktisk sparringspart og samarbejdspartner om en beskrivelse af making som en metode for Billund Bibliotekerne – et projekt støttet af Kulturstyrelsen. Making er en metode, som favner åbne læreprocesser, den faciliterende underviserrolle og eksperimenter og understøtter arbejdet med 21st Century Skills. Evalueringens resultater formidles i et inspirationshæfte og videoanimationer, som deles og spredes på biblioteker og skoler landet over.

eVidenCenter har gennemført kvantitative og kvalitative undersøgelser af it-paratheden blandt studerende, undervisere og ledere på bl.a. PH København og Erhvervsakademi Aarhus. I begge tilfælde gælder det, at institutionerne stod over for at prioritere mellem indsatser (fx kompetenceudvikling, formulering af lokal it-politik, ressource-allokering) med øget og bedre brug af it i undervisningen. Vores undersøgelser og efterfølgende rådgivning kvalificerede disse prioriteringer

Datainformeret kvalitetsudvikling på Aalborg Handelsskole, Randers HF og VUC, IBC (HHX): eVidenCenter har gennem desk research, prototyping og afprøvning udviklet et metodesæt, som undervisere bruger til at komme fra statistisk data (om fx elevtrivsel, sprog- og talforståelsesscreeninger, og undervisningsevalueringer) til pædagogisk handling i egen praksis. Vi kalder det datainformeret kvalitetsudvikling, og det egner sig til implementering i professionelle læringsfællesskaber mange steder i uddannelsessektoren

Udvikling af digitale læringsmaterialer til svejseuddannelsen i samarbejde med undervisere på 4 tekniske skoler. Materialet anvendes på 20 tekniske skoler på bl.a. hovedforløbsuddannelsen.

Udvikling af Den Nationale Sprogscreening af EUD-elever. Screeningen, der er den eneste standardiserede på området, anvendes af flere en 50 erhvervsskoler.

eVidenCenter har gennemført kvalitative undersøgelser af undervisning i global classroom på EAL (i dag UCL). Vores analyser og rådgivning er blevet brugt til udvikling af en global classroom-pædagogik. Vi har senere fortsat samarbejdet med EAL. Aktuelt holder vi workshops med nye undervisere og faciliterer professionelle læringsfællesskaber mellem erfarne global classroom-undervisere.

Runerod er udviklet i samarbejde med Forlaget Matematik og Kanda Aps. Det er et 3D-digitalt læringsspil til fagligt udfordrede elever. Formålet med Runerod er at engagere og motivere elever, som ikke trives med traditionelle undervisningsmetoder. Runerod forsøger at bidrage til en præsentation af matematiske problemstillinger på en engagerende og kreativ måde, der rammer denne målgruppe på en sådan måde, at de får lyst til at arbejde med matematik. Målgruppe: 4.-6. klassetrin.

eVidenCenter samarbejder med Gentofte Kommune om at designe en brugerundersøgelse blandt alle forældre i kommunens dagtilbud og skoler. Undersøgelsen gennemføres med kvantitative og kvalitative metoder, og formålet er at forstå, hvordan mobile apps til intranet m.m. kan designes, så forældre tager størst mulig del i kommunikation omkring deres børn, hvor det kræver forældrenes stillingtagen.

19 institutioner i RegionMidt gik sammen for at styrke og øge brugen af it i undervisningen på ungdomsuddannelserne. eVidenCenter administrerede og ledte indsatsen, der i en lang række lokale og tværgående projekter undersøgte og udviklede didaktik og brugen af konkrete it-værktøjer til læring.

Læs mere på projektets site her.

Da innovation og entreprenørskab kom på dagsordenen, koordinerede og ledte eVidenCenter en tværgående indsats på HF og VUC, EUD og SOSU-områderne. Målet var at få innovationsdidaktikken arbejdet ind i fagene, og gennem kompetenceudvikling, afprøvning og fællesseminarer til inspiration og erfaringsudveksling, dannede vi et praksisforankret grundlag for at arbejde videre med elevcentreret undervisning med skabende og eksperimenterende læringsformer.

Læs mere på projektets site her.

Projektet resulterede i en MOOC, som kan tilgås her.